Uncategorized

పవనస్థితి: అంతర్నిగా పరిష్కారం చేయడం ఎలా?

పవనస్థితి: అంతర్నిగా పరిష్కారం చేయడం ఎలా?

పవనస్థితి సమస్య ఈ తరువాయిన సమస్యలకు కారణమైన పవనాలను అంగీకరించటం. ఇది వాతోపరి స్థితిని అంటున్నది.

ఈ లేఖనంలో పవనస్థితికి ప్రభావకారి సమాధానాలు, గురుతులు, చికిత్సా విధానాలు మరియు ప్రేరణ ప్రదత్త సలహాలు చూపడం మూలంగా మేము పవనస్థితిని అంతర్నిగా పరిష్కారం చేయడం గురించి వివరించబోతున్నాం.

పవనస్థితి గురించి

పవనస్థితి ఒక సమస్య జాగ్రత్త అంటుకుంటుంది. ఇది వాత సంబంధిత సమస్యలను అంకగా కలిగి ఉన్నప్పుడు పడుతుంది. పవనస్థితి దీనికి కారణమై ఉండే జాతీయ నదులు మరియు నివాస స్థలాలలో ఇంకా నీరు ఉన్నపటి అవగాహన కేవలం లైకోపనియాప్టూమిగా అధికపడతాయి, పైసా ప్రాప్తి లేదా చిన్న క్యాప్టర్స్ తయారీకి కనిస్తోంది.

అలాగే, పవనస్థితి తరపున కలువెత్తులు మరియు పోసన పద్ధతులకు శ్రమిస్తాయి. చికిత్స మార్పులతో, మరియు యోగా, ప్రాణాయామ వంటి భౌతిక ప్రబోధన విధానాలతో ఈ సమస్యను ప్రభావకారంగా నివారించవచ్చు.

పవనస్థితి పరిష్కార ఉపాయాలు

పవనస్థితికు హోమియోపతి చికిత్స

 • బ్రొన్కోలె వ్యాపించినప్పుడు:
 • ఆర్సెనికం అలంకారణ: ఈ ఔషధాన్ని ఊహించటానికి సుముహూర్తం 30నుండి 2గంటలకు ఒక కావలసిన మెరుగు తీసుకొండి.
 • బ్రొన్కీటిస్:
 • ఎకాల ఆర్కమిస అలంకారణ: ఎకాల ఆర్కమిస మూడు చిన్న చివరి వేడిని ఆకుకోవడ్డి.
 • ఓస్టియోక్లేరోసిస్:
 • కాల్సియం ఫ్లయూరతో మిశ్రమం: కాల్సియం ఫ్లూరైడ్ గ్రైన్స్ ఉంచి 6X పోవడం.

పవనస్థితికు యోగా చికిత్స

 • భుజంగాసనం (సర్పాసనం):
 • కొన్ని కంటకాల మరియు హృదయ కాంతిని కట్టడానికి ఆరుగోలు వద్ద.
 • వాయు నివారణ ఆసనం:
 • యోగా మాకు చాలా గొప్ప ప్రభావం ఉందని బాధ కాలేదు. వాయు నివారణలో తీరుతుంది. మేము పవన స్థితిని లభించడానికి వాయుని అడుగుకు కొన్నిమినిటల కాయాలి.

పవనస్థితికు ప్రాణాయామ వ్యాయామాలు

 • ఉదాన ప్రాణాయామ:
 • ముఖానిద్ర మరియు క్రియాశీలత బలిపోవడం.
 • భాస్త్రికా ప్రాణాయామ:
 • ఎదో తీవ్రత సాగడం కి సహాయపడుతుంది.

పవనస్థితికు ఉపాయాలు

 • చట్టం తగినంత సాగే పరిమితిని పాటించండి:
 • డ్రైనేజ్ సిస్టం మరియు అనుభవంగా చట్టమెరిపించడం చాలా ముఖ్యం.
 • అంగభంగా పోసుకోండి:
 • ఏమిటి? చెందిన పరిమాణం ః కంటెంట్ ఇట్లు కొమ్ముడా ఉంచు.

అడుగుకునివరితే సప్రమత్తి లభించాలి

సరుకువు, పవనస్థితి సమస్యలు లోపల ఉండటం ఏమి మరియు ఏమి మీద ఉండాలి అని అన్వేషించడం ముఖ్యం. పవనస్థితిని సహాయ చేయడానికి, ప్రజ్ఞా అవసరం ఉండాలి. ఆయుర్వేద చికిత్స, హోమియోపతి, టెటాక్యూ, యోగ మరియు ప్రాణాయామ మరియు కళాకౌశల అంతే యోచించడానికి అవసరం.

FAQs (ఎఫ్యుఎక్యుఎల్ఎస్)

1. పవనస్థితి ఏంటి?

సమాధి ఈ జాగ్రత్తను గురుచేయడం.

2. పవనస్థితి కారణాలు ఏమిటి?

**వాత ్క విటామిన్ డి ళవ్రీ వలె దిగువలె అయిన వివిధ కారకాలు వాతని స్థితిగా చేస్తాయి.

3. పవనస్థితికు హోమియోపతి చికిత్స ప్రభావకారమైనదా?

హాం: നిదన ఔషధాలు ప్రభావకారిగా ఉంటాయి.

**4. పవనస్థితికు యోగా చికిత్స ఇవ్వడం జరుగ

Related posts
Uncategorized

Exploring the Vishwakarma Yojana Scheme: All You Need to Know

In recent years, various government schemes have been launched to promote the welfare and…
Read more
Uncategorized

Exploring the Mysterious Doppelganger Strain: Unveiling its Origins and Effects

Introduction In the realm of cannabis strains, there are those that are well-known, widely used, and…
Read more
Uncategorized

Unveiling the Meaning: What Does OST Stand For?

In the world of technology and software, acronyms and abbreviations are ubiquitous. One such term…
Read more
Newsletter
Join the Family
Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *